Teisinė informacija

Čia rasite visą detalią teisinę informaciją, teisės aktus, kuriais vadovaudamiesi vykdome veiklą

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-1967.

2001 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 125 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos“.

2012 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-1047 „Dėl pavyzdinės daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties formos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo” pakeitimo.

2005 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2050 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“.

2012 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-611 „Dėl tarybos 2010-11-24 sprendimo Nr. 1-1794 ,,Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

2011 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-193 „Dėl gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių tvirtinimo.

2013 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2012 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-895 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. D1-251 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2012 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 351 dėl statybos reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka” patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 351 dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (Gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai patvirtinimo” pakeitimo 2011 m. lapkričio 18 d. Nr. D1-888.

2011 m. gruodžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1928 „Dėl statinių naudojimo priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

2011 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-354 „Dėl statinių tinkamos priežiūros taisyklių tvirtinimo“.

2003 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565 (Aktuali įstatymo redakcija nuo 2011-11-01).

Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 2010 m. gegužės 21 d. Nr. D1-428 “Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinė forma”.

2011 m. lapkričio 23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“.

2007 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-211 „Dėl triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“.

2006 m. birželio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1206 „Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Scroll to Top